صدور كارت ورود به جلسه امتحان ترم اول 91-90

به اطلاع كليه دانشجويان مي رساند صدور كارت ورود به جلسه امتحان پايان ترم اول 91-90 بصورت اينترنتي مي باشد و لذا لازم است از تاريخ 26/09/90 لغايت 15/10/90 به سايت دانشگاه مراجعه و نسبت به چاپ كارت ورود به جلسه اقدام نمائيد.

يادآموري مهم : براي دانشجوياني كه وضعيت آنان اشكالدار است صدور كارت ورود به جلسه امكان پذير نبوده و بايستي به قسمت مربوطه مراجعه و سريعاً نسبت به رفع اشكال اقدام نمايند. 

Finland Sevastopol joomla